Obavijest članovima HUISG

Člankom 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) propisano je da graditi ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova (u daljnjem tekstu: izvođač) koja ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. Prema članku 30. navedenog Zakona izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova, koji mora biti upisan u Komoru arhitekata ili inženjera u graditeljstvu do 03.04.2016. godine.

Promjene koje su donešene stupanjem novih Zakona za obavljanje djelatnosti građenja i Zakona o komorama pri čemu su dosadašnje Suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja stavljene van snage kao i Pravilnik.

1.ZAKON O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE:

Obratite pažnju na članke 24. do 32.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1489.html

2.ZAKON O KOMORI ARHITEKATA I KOMORAMA INŽENJERA U GRADITELJSTVU I PROSTORNOM UREĐENJU:

Obratite pažnju na članke 28. i 29.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_07_78_1490.html

POJAŠNJENJE MINISTARSTVA GRADITELJSTVA:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=34340

 

Uskoro kreće pilot projekt prekvalifikacije za montere suhe gradnje

prekvalifikacija

Prije nekoliko mjeseci pokrenut projekt prekvalifikacije za montere suhe gradnje poprima svoj završni oblik, definiran u okviru za tu svrhu osnovane Radne skupine koja se do sada sastala nekoliko puta, a na sastanku održanom 9. studenoga u Komori Zagreb razgovaralo se već i o detaljima njegove provedbe. Riječ je o projektu koji je pokrenula Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje (HUISG), okupivši zainteresirane partnere, a među njima su HZZ - Regionalni ured Zagreb, zagrebačko Pučko otvoreno učilište i poslovni sektor, uz direktnu uključenost triju tvrtki – Knauf d.o.o. , Bulić gradnja d.o.o. i Radman grupa d.o.o.. Projekt je podržala i Komora Zagreb, kao logistika poslovnom sektoru.
Naime, sve je pokrenuto kako bi se riješio ili barem ublažio problem nedostatka montera suhe gradnje na tržištu rada, s kojim se susreće većina tvrtki iz građevinskog sektora, s obzirom na velik odljev stručnih kadrova u inozemstvo. Odlučeno je stoga da se organizira dodatno školovanje zainteresiranih nezaposlenih radnika za to zanimanje, odnosno prekvalifikacija, pa je sukladno tome uspostavljena suradnja s HZZ - Regionalnim uredom Zagreb, koji za tu namjenu ima i osigurane financije, te s Pučkim otvorenim učilištem koji bi provodio obrazovni dio prekvalifikacije. Pripremljen je i kurikulum kojim je predviđen teoretski i praktični dio edukacije za zanimanje montera suhe gradnje. Prema zadnjem je dogovoru Radne skupine odlučeno, pak, da bi najbolje bilo krenuti s pilot projektom koji bi vrlo brzo obuhvatio prvu skupinu od desetak polaznika, uz trajanje prekvalifikacije, teoretske i praktične, između dva i tri mjeseca, a najboljom je ocijenjena opcija tjedan na tjedan, odnosno tjedan teorije pa tjedan prakse, i tako kroz nekoliko tematskih područja bitnih za stjecanje zvanja montera suhe gradnje. Inače, nezaposleni iz evidencije HZZ-a koji će iskazati interes taj program, s poslodavcem, a na njemu je i izbor radnika, sklapaju ugovor o radu, uz obvezu pohađanja tog edukativnog programa, uključujući i praksu.

 

INFORMACIJA O TEKUĆIM AKTIVNOSTIMA HUISG-a U 2015.

sastanak 07_2015


Vezano uz ostvarivanje godišnjeg i srednjoročnog plana rada Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje (HUISG), dostavljamo vam informaciju o provedbi najznačajnijih aktivnosti Udruge i njezinoj uključenosti u projekte, s pozitivnim učinkom na djelatnost suhe gradnje, posebice u dijelu rješavanja aktualnog problema kvalitetne radne snage kroz obrazovni sustav i stručno osposobljavanje te na području normizacije, odnosno standardizacije u graditeljstvu. U tom pogledu, ističemo suradnju Udruge s resornim institucijama, akademskom zajednicom i drugim udrugama, kako bi se kroz partnerski odnos pronašla najbolja rješenja za dobrobit struke i njezinoga daljnjeg razvoja. Upravo to bila je i tema zajedničkog sastanka vodstva HUISG-a i partnera, održanog 14. srpnja, pri čemu je naglasak stavljen na provedbu europskog projekta Croskills Pilar II, izradu normativa za cjelokupni građevinski sektor te na pripremu vodiča za energetske obnove, uz ocjenu da suradnja na tim područjima otvara put za kvalitetne pomake u svim djelatnostima građevinskog sektora. Što se konkretno očekuje i kakvi bi trebali biti rezultati, predočeno je kroz pojedinačno pojašnjenje svake od navedenih aktivnosti.

Projekt Croskills II i kurikulum za zanimanje monter suhe gradnje
HUISG je jedan je od dionika europskog projekta Croskills Pilar II koji, na razini Hrvatske, vodi Građevinski fakultet u Zagrebu, a uključuje, između ostalog, izradu kurikuluma za zanimanje monter suhe gradnje, što je od posebnog interesa za daljnji razvoj suhe gradnje kao sastavnog dijela građevinske djelatnosti. Naime, riječ je o projektu kojem je cilj dopuniti postojeće i buduće obrazovanje i obučavanje radnika i instalatera na gradilištu u sektoru zgradarstva, te povećati broj kvalificiranih radnika i instalatera za poslove energetske obnove zgrada u cijeloj EU. Također, namjera je uspostavljanje kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti te izrada nacionalne certifikacijske sheme za građevinske radnike. Od projekta se očekuje najmanje 1200 radnika educiranih i certificiranih za energetski učinkovitu gradnju (fasaderi, soboslikari, tesari, krovopokrivači, zidari i monteri suhe gradnje), najmanje 10 ovlaštenih trening centara i 200 educiranih trenera u RH, verificirani cjeloviti trening programi za područje energetske učinkovitosti, funkcionalni nacionalni programi certifikacije radnika i akreditacije nositelja izobrazbe radnika pri Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva (HKIG), kao i priznavanje stečenih certifikata na razini Europske unije. Projekt se odnosi na razdoblje 2014./2017. godina, a poslovni sektor od akademske zajednice očekuje ubrzanje cjelokupnog provedbenog ciklusa. Značajan korak učinjen je u suradnji s Graditeljskom školom Čakovec koja izrađuje nastavni program (kurikulum) za zanimanje monter suhe gradnje u energetskoj učinkovitosti, o kojem će se, kad bude dovršen, dodatno raspravljati. S obzirom, pak, na odljev kvalitetnih radnika u inozemstvo i posljedično nedostatak majstora u Hrvatskoj, HUISG će uložiti dodatne napore za što bržu izobrazbu i prekvalifikaciju radne snage kako bi se zadovoljile potrebe na hrvatskom tržištu rada, a jedna od predloženih mjera je izrada edukativnih filmova iz područja suhe gradnje.

Normizacija i standardizacija u graditeljstvu
Normizacija i standardizacija u graditeljstvu je zajednički projekt akademske i poslovne zajednice čiji je nositelj zagrebački Građevinski fakultet, a u koji je, uz više znanstvenika i institucija, uključena i Hrvatska udruga izvođača suhe gradnje. Kao rezultat tog projekta HUISG očekuje opće priznavanje knjige Normativi, troškovnici i opisi za suhu gradnju, koja bi je u pripremi trećeg dopunjenog izdanja. U tom pogledu, HUISG će zatražiti od Građevinskog fakulteta Preporuku koju ta knjiga već ima od Hrvatske komore inženjera građevinsrstva (HKIG) i Hrvatske komore arhitekata (HKA).

Vodič za energetsku obnovu
HUISG podupire inicijativu Hrvatske udruge krovopokrivača za izradu brošure o temi energetske obnove, kao zajedničkog projekta. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje nepovratna sredstva za energetsku obnovu obiteljskih kuća, kao i stambenih zgrada, a u tom pogledu izvođačima radova dobro bi došla i prigodna brošura u formi vodiča za energetsku obnovu. Namjena brošure je približiti potencijalnim investitorima saznanja o učinkovitoj gradnji, kao i objediniti sve relevantne informacije o načinima dodjele potpore i postupcima gradnje, a ocjena je da bi na tom projektu trebalo ustrajati i zajedničkim naporima izraditi vodič koji će od koristi biti izvođačima iz različitih djelatnosti uključenih u programe obnove temeljene na energetskoj učinkovitosti.

 

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA HUISG

skup2015kvaliteta

U petak, 20. 03. 2015. održana je skupština Hrvatske udruge izvođača suhe gradnje u Hotelu BUNČIĆ , u Vrbovcu.

Odazvalo se 25 sudionika, čime je zadovoljen uvjet kvoruma. Predložen je i jednoglasno usvojen dnevni red:

1. Otvaranje sjednice- utvrđivanje kvoruma potrebnog za rad Skupštine
2. Izvješće Predsjednika Udruge o dosadašnjem radu
3. Dodjela Znaka kvalitete HUISG za 2014.g.
4. Razrješenje dužnosti Predsjednika Udruge zbog isteka mandata
5. Izabir Predsjednika, Upravnog i Nadzornog odbora Udruge
6. Smjernice za rad Udruge u novom mandatu
7. Izmjena Statuta - imenovanje likvidatora Udruge (prema novom Zakonu o Udrugama)
8. Razno


Ad. 1

Skupštinu je otvorio Predsjednik, konstatirano je da je zadovoljen uvjet kvoruma i jednoglasno je usvojen dnevni red. Zatim je Tajnik prisutne obavijestio o sudjelovanju u projektima koji su u tijeku. HUISG je sudionik projekta CROSKILLS. Kako je kroz prvu fazu projekta „CROSKILLS Build up Skills“ prepoznata potreba za usavršavanjem, osposobljavanjem i prekvalifikacijom radne snage za energetski učinkovitu obnovu i gradnju objekata, koja će time jamčiti kvalitetnu izvedbu te su definirani Nacionalna kvalifikacijska platforma i Nacionalne smjernice, druga faza naziva „Croskills Pillar II“ inicirana 1. rujna 2014. definirat će plan i program izobrazbe te uspostaviti sustavnu i kontinuiranu izobrazba građevinskih radnika za energetski učinkovitu gradnju u skladu s Nacionalnim smjernicama te Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom (HKO). Opći cilj „CROSKILLS II“ projekta je uspostaviti sveobuhvatni program kvalifikacija i osposobljavanja građevinskih radnika, baziran na preporukama i prioritetnim mjerama definiranima Nacionalnim smjernicama, kako bi se omogućilo cjeloživotno osposobljavanje kvalificiranih i nekvalificiranih, zaposlenih i nezaposlenih radnika, kao i sustavna evaluacija kvalificirane radne snage u državi.
Također, u nastavku projekta planira se aktivni rad Nacionalne kvalifikacijske platforme čiji članstvo čine svi relevantni dionici u području obrazovanja, energetike i graditeljstva. Od neizmjerne je važnosti njihov aktivni doprinos za što kvalitetniju uspostavu kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području energetske učinkovitosti. Projekt “CROSKILLS Pillar II” predviđa održavanje 3 sastanka Nacionalne kvalifikacijske platforme, te osnivanje tematskih radnih skupina unutar Nacionalne kvalifikacijske platforme ciljem integracije programa izobrazbe I certifikacije 6 prioritetnih zanimanja (fasader, tesar, zidar, soboslikar-ličilac, krovopokrivač I monter suhe gradnje) u Nacionalni kvalifikacijski okvir. Krajnji cilj ovih aktivnosti jest razvoj sveobuhvatnog I realnog plana održivosti kontinuirane izobrazbe za 6 građevinskih profesija.
Nadalje, HUISG je uz HGK održala inicijalni sastanak na Građevinskom fakultetu na kojem je dogovorena suradnja u projektu “Izrada Nacionalnih normative za cjelokupni građevinski sektor”. HUISG su na tom sastanku predstavljali Zdravko Čizmar I Boris Simonić.

Ad. 2
Predsjednik je prisutne podsjetio na aktivnosti u proteklom razdoblju:
• Suradnja sa MZOPU – LINO FUČIĆ (predavanja za HUISG)
• Suradnja sa HGK – RUDOLF ROM (vijeće graditelja, izlaganje Predsjednika HUISG)
• Suradnja sa HZN (norme za suhu gradnju)
• Suradnja sa HKA (seminar u travnju 2012.) – 2200 knjiga arhitektima
• Suradnja sa HKIG (seminar u lipnju 2012.)
• Suradnja sa HUEC (Hrvatska udruga energetskih certifikatora)
• Suradnja sa Udrugom stanara
• Susreti HUISG – Begovo Razdolje
• Nove web stranice
• Suradnja i posjet slovenskoj udruzi suhe gradnje (GIZ SUHA GRADNJA)
• Suradnja sa slovenskom komorom građevinarstva (Zbornica za gradbeništvo Slovenije)
• Potpisivanje sporazuma o suradnji sa HKA i HKIG
• Tematska sjednica u suradnji sa HGK-Komorom Zagreb
• Izrada dokumenata za Znak kvalitete i osnivanje Odbora za Kvalitetu
• Sastanci Predsjedništva i partnera
• Godišnje skupštine HUISG-a
• Seminar u Puli (Knauf, Armstrong)
• Suradnja sa Srednjom građevinskom školom – učenici na praksu
• Suradnja sa HOK-om (Majstorski ispit)
• Suradnja sa udrugom Cuter za Projekt prekogranične suradnje – Normativi za zemlje iz regije preko EU fondova
• kongres arhitekata u Osijeku – podjela knjige Normativi
• obilazak gradilišta za Znak Kvalitete
• seminar u Splitu (Knauf, Ursa, AMF)
• Sportske igre Rizvan City
• Sastanak u Zagrebu (Sportski centar Rudeš)


Ad. 3

Znak kvalitete HUISG za 2014. godinu dodijeljen je obrtu INTERMONT iz Samobora. U ime HUISG plaketu je uručio dosadašnji Predsjednik Baldo Đivanović direktoru Alenu Marković.

Ad. 4
Zbog isteka mandata Predsjednik Udruge Baldo Đivanović razrješuje se dužnosti Predsjednika.

Ad. 5
Jednoglasnom odlukom za Predsjednika Udruge bira se Mato Mrkonjić (LASER d.o.o.),a za Dopredsjednika Baldo Đivanović (KONT d.o.o.)

Ad. 6
U idućem mandatnom razdoblju naglasci u radu Udruge su usmjereni na povećanje članstva, izobrazba i certificiranje majstora suhe gradnje kroz projekt CROSKILLS, rad u Radnoj skupini za izradu Normativa, te nastavak suradnje sa HKA i HKIG kroz edukaciju i održavanje stručni seminara.

Ad. 7
Za likvidatora Udruge izabran je Boris Simonić (KNAUF d.o.o.), prema novom Zakonu o Udrugama.
Sjedište udruge mijenja adresu u Kvaternikova 120, Zagreb.

Ad. 8
Skupština je jednoglasno predložila i izabrala novi Upravni odbor:

 Željko Klasan  ALFA
 Stjepan Posavec  MAKSIM IV
 Ivica Vlaić  INMONT-VLAIĆ
 Mato Mrkonjić  LASER
 Dalibor Radman  RADMAN GRUPA
 Radoslav Dajak  DAJAK-MONT
 Tanja Jakšić  RIJEKAGIPS
 Branko Knezić  KNEGRA
 Baldo Đivanović  KONT
 Ivan Buden  INTERIJER ZAGI


Skupština je jednoglasno predložila i izabrala novi Nadzorni odbor:

 Stipo Zečević  Z-PROFIL
 Ilija Bulić  BULIĆ GRADNJA
 Zlatko Kudec  KMK-ZIB

 

BOŽIĆNI DOMJENAK

U petak 19. prosinca 2014. održan je je Božićni domjenak za članove i partnere HUISG. 
 
domjenak
Zahvalni smo Vam na uspješnoj poslovnoj suradnji koju smo ostvarili u protekloj godini.
 
 

Stranica 4 od 8

«Početak«12345678»Kraj»

ČLANSTVO U HUISG

PARTNERI IZ SEKTORA TRGOVINE

termodinamika logo web

technogipspro

arkor logo_web

mc-plus logo1

         kls logo web

 

 INFORMATIVNI projektantski cjenik

Kako postati član

Ukoliko želite postati član HUISG-a redoslijed radnji je slijedeći...

1. Ispunite prijavni list, te isti ovjerite potpisom i pečatom

2. Ovjerite kodeks ponašanja i zajedno s prijavnim listom pošaljite na mail huisg@huisg.hr

3. Uplatite članarinu u iznosu koji odgovara broju zaposlenih u Vašoj firmi ili obrtu

-----------------------------------

Pristupni list kodeks možete naći na ovoj stranici u .pdf formatu

-----------------------------------

Nakon što svi uvjeti budu zadovoljeni HUISG će u najkraćem roku izraditi Vašu člansku iskaznicu, te ju poslati na vašu adresu, također ćemo na internet stranici objaviti sve vaše kontakt detalje.

UČLANITE SE I VI....... Zajedno smo jači !!

SPONZORI HUISG
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

ULAZ ZA ČLANOVE

Matični broj: 02187302  IBAN: HR2924840081104050141 OIB: 52259369922  e-mail: huisg@huisg.hr  tel: 098 253532  fax: 01 4619245